Edició Barcelona
CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.petitbcnclub.com, propietat de Petit City, S.L. (en endavant el prestador). L'acceptació del present document comporta que l'usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn tot allò que aquí s’exposa.

b. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.petitbcnclub.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les presents Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és Petit City, S.L., amb domicili social a C/ Neptú nº18 baixos de Barcelona, C.I.F. B-65738734, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, tom 43023, foli 104, full B-418228, inscripció 1 i amb telèfon d'atenció al client 93 368 66 36, i d'una altra,
L'usuari, registrat al lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, essent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té com a objecte, regular la relació contractual nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta, durant el procés de contractació online, la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte o servei concret. Tant l'entrega del producte, com la prestació del servei contractat, no necessàriament serà duta a terme pel prestador, podent ser prestada per un tercer.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l'idioma català. En el cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d'iniciar el procediment de contractació.

L'usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per a això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà escollir, com a nom d'usuari, paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Un cop ha estat creada el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb allò que s'ha exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

1.- Escollir producte i/o servei.

2.- Indicar quantitat o dates.

3.- Afegir a cistella.

4.- Alta usuari / Validació usuari registrat.

5.- Confirmació. Detalls de la compra i/o comanda.

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà l'usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació d'entrega del producte o servei contractat.

ENTREGA DE COMANDES

L'entrega dels comandes es realitzarà al domicili d'entrega designat lliurement per l'usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan l'entrega del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falsos, inexactes o incomplets o quan l'entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa de trameses, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari.

Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè l'entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

En el moment de realitzar la transacció de compra s’indicarà la modalitat i companyía de transports que realitzarà l’enviament així com el cost del mateix i el termini de lliurament.

Hi ha situacions en que, a través del nostre lloc web, el que vostè fa, és una reserva en relació a un determinat producte o servei, havent de confirmar la prestació del servei o el lliurament que correspongui amb qui finalment executi el servei contractat, subjecte a les condicions que en cada cas pugui establir

En el cas que la contractació no comporti l'entrega física de cap tipus de producte i que siguin directament descarregades del lloc web, el prestador informarà prèviament l'usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar la dita descàrrega.

El prestador es compromet que les dites aplicacions estiguin lliures de virus o qualsevol altre contingut maligne que pugui afectar el bon funcionament de l'equip en què s'instal·li. Així mateix el prestador, no es fa responsable dels usos diferents dels que puguin aplicar-se les dites aplicacions o a la falta dels requisits mínims de sistema que s'estableixin.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte Inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s'expressaran en la moneda Euro (€). Les dites despeses, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur de trameses o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase del mateix. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. La dita factura serà automàticament remesa a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients del prestador que és 932374352 o via correu electrònic a la direcció d'e-mail admin@petitcity.com. En tot cas haurà d'indicar-se en l'afer del missatge el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament admeses son:

· Tarja de crèdit (Visa. Mastercard, Maestro)

· Paypal

DRET DE DESISTIMENT

L'usuari disposarà d'un termini de 7 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'usuari. En tot cas el producte haurà de ser tornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

· Subministrament de béns el preu del qual estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer, fora del control de l'empresari.

· Subministrament de béns personalitzats o que, per la seva natura, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

· Subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos o de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel comprador, així com de
fitxers informàtics subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

· Subministrament de llibres, premsa diària, publicacions periòdiques i revistes.

· Prestacions de serveis ja començades.

· Serveis d'apostes i loteries.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se a les aplicacions programari que siguin directament descarregades a través del portal o que siguin productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment contemplades no siguin susceptibles d'aquest dret.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots ells compten amb un període de garantia de 2 anys, conforme als criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no aquest expressament establit. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).
És una web de
Oficines Petitcity.com
c/Neptú, 18 Baixos, 08006 BCN
Tel. 93 368 66 36
Mail. admin@petitcity.com
Disseny web i programació
Albert Corberó
Miquel Serrabassa
Jose M. Gutiérrez
© Copyright Petitcity S.L. 2014